Fundusze Europejskie - Program Regionalny Lubelskie - Smakuj życie! Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Aktualności

W dniu 14 lutego 2017 r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, w formie współfinansowania Unii Europejskiej.

Zgodnie z podjętą Uchwałą NR XXVII/194/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków obecnie stawka za zbiorowe odprowadzanie ścieków wynosi 4,70 zł brutto za 1 m3 ścieków.

Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” art. 9.1, pkt. 15 – „ścieki bytowe, to ścieki z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych”.

Newsletter