Fundusze Europejskie - Program Regionalny Lubelskie - Smakuj życie! Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Burmistrz Frampola podpisał umowę na budowę kanalizacji w miejscowości Rzeczyce

W dniu 14 lutego 2017 r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, w formie współfinansowania Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 202 620,72 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 1 119 923,77 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Frampol oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Realizacja celu nastąpi poprzez działania związane z rozbudową i zwiększeniem dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej – czyli zbiorczego systemu odbioru ścieków.

Przedmiotem Projektu jest wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Rzeczyce i częściowo w miejscowości Kąty o długości ok. 3156 m wraz z 1 główną przepompownią ścieków oraz 60 przepompowniami przydomowymi, a także montaż 38 paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków we Frampolu.

Newsletter