Fundusze Europejskie - Program Regionalny Lubelskie - Smakuj życie! Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Informacja dla mieszkańców

Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” art. 9.1, pkt. 15 – „ścieki bytowe, to ścieki z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych”.

Ścieki z posesji odprowadzane do kanalizacji w systemie ciśnieniowym nie powinny również zawierać zanieczyszczeń utrudniających lub uniemożliwiających jej funkcjonowanie. W szczególności ścieki nie mogą zawierać następujących zanieczyszczeń:
a) Odpadów stałych, tj.: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, obierek, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów i włókien;
b) Odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i emulsji, mieszanin cementowych;
c) Substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85° C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
d) Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
e) Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojowicy, gnojówki, obornika, ścieków z kiszonek;
f) Nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz zakładów weterynaryjnych;
g) Innych substancji, które wskutek swojego składu lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia, powodować zagrożenia pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego, a także w konsekwencji wpływać negatywnie na procesy biologiczne w oczyszczalni ścieków.

Newsletter